Get Adobe Flash player

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“  по ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗАИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020г.

Сформирани 2 групи за деца от подготвителни групи за първи клас за допълнително обучение по български език.