Get Adobe Flash player

 ОУ „Христо Г. Данов“ Розино

Проекти 

През 2019/2020 учебна година ОУ „Христо Г. Данов“ участва в следните проекти:

Подкрепа за успех

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ - 1 група.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“:

1 група с 16 ученици от 1-4 клас с ръководител г-жа Гинка Дуранкиева 

1 група с 16 ученици от 5-8 клас с ръководител г-н Калин Станков

 

Проекти

ОУ „Христо Г. Данов“ участва в следните проекти:

  • Твоят час
  • Цветовете на надеждата
  • Нов шанс за успех


 

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА II"

 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на основното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

През учебната 2017/2018 година по проекта са формирани 22 клуба- 10 за занимания по интереси и 12 за подпомагане на обучителните затруднения на учениците.

Занимания по интереси

-Клуб "Млад приложник" - ръководител Росица Димитрова

-Клуб "Да творим красота чрез изобразителното изкуство" - ръководител Николина Дуралийска

-Клуб "Готварство" - ръководител Борянка Генова

-Клуб "Моето хоби"- ръководител Борянка Генова

-Клуб "Мама и татко са страхотни учители"- ръководител Хайрие Забунова

-Клуб "Малки мажоретки"- ръководител Таня Колева

-Модул - футбол ръководител Фаик Абди

-Модул - футбол ръководител Любомир Константинов

-Клуб "Български народни песни"- ръководител Ариф Гаваз

-Клуб "Български народни обичаи и традиции"- ръководител Лили Мотова

Обучителни затруднения

-Клуб "Българският език – искам да знам"- ръководител Стоянка Манова

-Клуб "В света на числата" - ръководител Стоянка Манова

-Клуб "Да подобрим знанията си по БЕЛ"- ръководител Ренета Зографска

-Клуб "Вълшебството на думите" - ръководител Тотка Караджова

-Клуб "Моят роден език"- ръководител Радостина Василева

-Клуб "Приказният свят на буквите – мога да чета"- ръководител Тодорка Юнакова

-Клуб "Да усвоим българския език"- ръководител Цвета Вълкова

-Клуб "Аз мога да чета"-ръководител Емине Рашид

-Клуб "Езикът е вселена"- ръководител Ренета Антонова

-Клуб "Занимателна математика"- ръководител Ваня Атанасова

-Клуб "Интересна и забавна математика" - ръководител Тодора Максимова

-Клуб " В света на математиката" - ръководител Велика Врачкина

 

Проектът "Цветовете на надеждата"

Проектът стартира с 4 групи с ръководители Виолета Мичева, Ренета Антонова, Веселина Нешева и Таня Колева.

 

Проектът " Нов шанс за успех "

 

Стартира Проект "Нов шанс за успех" - за възрастни.

Проект „Нов шанс за успех“ включва ограмотяване и осигуряване на образование на хора, които са отпаднали поради различни причини от училище. Проекта стартира на 2017г. с 2 групи.

Ръководители на групите по проекта са Ренета Антонова, Таня Колева, Емине Рашид и Запрянка Радева.